نمایشگاه انفرادی زمان

ما در این زمین زیبا متولد شده ایم
با گذشت سالها گذر زمان را باور کردیم و گذر عمر خود را دیدیم.اما چه دیر آموختیم که زندگی همین ثانیه هاست!