نمایشگاه گروهی به رنگ آبی

نمایشگاه به رنگ آبی به مناسبت روز اتیسم و در حمایت از مبتلایان به اتیسم برگزار می کند.