نمایشگاه گروهی به رنگ آبی

نگارخانه آپامه با همکاری کانون فرهنگ و هنر دایا برگزار میکند 

نمایشگاه گروهی “به رنگ آبی”

به مناسبت روز اتیسم

افتتاحیه 18 فروردین 1402 

به حضور هنرمندان از سرار ایران